مبحث گستره جهان اجتماعی

حجم فایل : 440.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا

مبحث : گستره جهان اجتماعینام درس : جامعه شناسی گستره جهان اجتماعی -تعریف جهان : واژ ه ای برای اشاره به مجموعه های بزرگ
مانند : جهان غرب ، جهان طبیعت ، جهان اجتماعی .......

-تعریف جهان اجتماعی :
مجموعه پدید ه هایی که در محدوده زندگی اجتماعی انسان ها قرار می گیرند .
پدید ه های درون جهان اجتماعی : خانواده ، دولت ، مدرسه ، امنیت .....
پدید ه های بیرون از جهان اجتماعی : ستارگان ، خداوند ، کوهها و....
معیار شناسایی پدید ه های اجتماعی
علت نیاز به معیار : شناخت پدید ه های اجتماعی
معیار و قاعده : هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد .


پدید ه های درون جهان اجتماعی چگونه بوجود می آیند؟
1-کنش های اجتماعی انسانها (خانواده ، احترام به قانون .....)
2-پیامد های کنش های اجتماعی (صلح ، امنیت .....)
پدید ه های بیرون از جهان اجتماعی چه ویژگی هایی دارند ؟
جهان طبیعی : مثل زلزله ، خشکسالی ، فلزات ، کوها ، بیابان ...
- جهان ماوراء طبیعی : خداوند ، فرشتگان ، ستارگان ، جمادات ،..

نکته : این پدید ه ها محصول کنش انسانها نیستند و قبل از انسانها وجود داشته اند و اگر انسانها نیز ازبین بروند همچنان وجود خواهند داشت .
نکته 2: پدید ه های طبیعی مانند زلزله و خشکسالی که درون جهان اجتماعی قرار نمی گیرند می توانند تاثیرات تعیین کننده ای در کنش های اجتماعی انسانها داشته باشند و انسانها برای مقابله با آنها قواعد خاصی وضع می کنند و کنش های مناسبی انجام می دهند.
مثال : مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل زلزله – احداث چاه و قنات در مقابل خشکسالی بسط(گسترش )جهان اجتماعی
1- انسانها با شناخت فلزات وسایل جدید می سازند و بر نحوه زندگی آنها اثر می گذارد .
2- شناخت ستارگان امکان پیدا کردن راه ها در بیابانها و دریاها را فراهم می کند
3-شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعی آرمانها و ارزشهای آدمیان را تغییر و کنش های اجتماعی انان را دگرگون میسازد .
بنابراین : موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واسطه ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند می توانند در گستره جهان اجتماعی نیز قرار گیرند .جهان اجتماعی وسیع تر می شود .
پایان...